Tiếng Việt | English

19/01/2022 - 14:38

Nhiều ý kiến đóng góp báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 19/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng dự Hội nghị trực tuyến góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại điểm cầu tỉnh Long An có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các địa phương trong cả nước

Nghị quyết 26-NQ/TW đề ra chiến lược tổng thể về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 13 năm triển khai thực hiện, đến nay nghị quyết thực sự đi vào đời sống.

Nông nghiệp có tốc độ phát triển cao, đóng vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Nông sản Việt Nam đã có mặt trên 196 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích trước hạn 1,5 năm, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thu nhập nông thôn tăng lên, hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm. Môi trường nông thôn ngày càng cải thiện. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn bộc lộ một số hạn chế; lợi nhuận trong lĩnh vực nông nghiệp còn thấp, rủi ro cao do chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; vai trò chủ thể của nông dân ở một số nơi chưa được phát huy;…

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Đồng thời đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề: nguyên nhân, hạn chế, và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết; các nội dung kết thừa, phát huy, quan điểm mục tiêu phù hợp tình hình mới, vị trí vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045;…

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp đổi mới các hình sản xuất, nâng cao vai trò của kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã; giải pháp phát triển các sản phẩm OCOP; phát triển khoa học công nghệ để Việt Nam trở thành cường quốc nông sản, chuyển đổi số trong nông nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các cá nhân, tổ chức để đưa nông nghiệp có bước phát triển mới;…

Những ý kiến đóng góp tại hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và đề ra nghị quyết mới phù hợp sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng nhấn mạnh vấn đề nông nghiệp, nông dân luôn được quan tâm, coi trọng. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW trong thời gian qua đạt được những thành tựu lo lớn.

Việc ban hành nghị quyết mới đề ra cần giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, ngành, đoàn thể về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải rõ ràng, khả thi, nhất là phải có giải pháp đột phá; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khắc phục tối đa những hạn chế, yếu kém;...

Ông đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc những ý kiến đóng góp tại hội nghị để trình lên cấp trên trong thời gian sớm nhất./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết