Tiếng Việt | English

29/07/2015 - 21:23

Ông Nguyễn Hạnh Phúc tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy VP Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc tại Nhà Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn tất các chương trình đề ra; thông qua dự thảo Báo cáo chính trị và thống nhất mục tiêu, phương hướng hành động trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 35 đại biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được Đại hội tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ 13 có chủ đề “Tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng viên Đảng bộ cơ quan góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên Đảng bộ cơ quan góp ý Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Với 900 đảng viên, sinh hoạt ở 5 Đảng bộ cơ sở và 25 Chi bộ trực thuộc. Điểm đặc thù của Đảng bộ là có 98 Đảng viên giữ các cương vị, trọng trách cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách công tác tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp tham gia quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ và đề ra bài học kinh nghiệm như: Việc tham mưu cải tiến quy trình lập pháp còn có điểm chưa phù hợp; sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và giữa các đơn vị giúp việc cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban có mặt, có lúc còn hạn chế. Công tác tham mưu chỉ đạo hoạt động giám sát chưa đi sâu vào các vấn đề xử lý trách nhiệm và kết quả sau giám sát…

Đánh giá công tác của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước, nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội, đưa hoạt động Quốc hội gần gũi với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước cử tri cả nước, tích cực tham gia và tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Nhiều quyết sách từ nghị trường Quốc hội đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng, bức xúc đặt ra trong thực tế phát triển đất nước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và đại biểu Quốc hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Hoạt động ngoại giao nghị viện được đẩy mạnh, đặc biệt với việc tổ chức thành công Đại hội đồng liên nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chỉ đạo một số nội dung về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Quốc hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị để hoàn thành trọng trách của mình Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần nhận thức đầy đủ vị trí đặc thù của Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, trong đó nhiều đảng viên giữ các cương vị, trọng trách cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Đảng bộ có vai trò hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quốc hội. Do vậy, Đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần đổi mới, năng động sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội, xây dựng Quốc hội của dân, gần dân, vì dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Bí thư Đảng đoàn Quốc hội cũng chỉ đạo Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực sự coi đây là nhiệm vụ then chốt, cần thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát.

Trong đó, phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ; đánh giá cán bộ trong tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ, năng lực, xem đây là một khâu quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đảng bộ đã đề ra, thực hiện tốt vai trò là một cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Toàn Đảng bộ cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị bảo đảm nghiêm túc, thực chất, đúng trọng tâm, phù hợp đặc thù của Đảng bộ, từng tổ chức đảng trực thuộc và trở thành việc làm thường xuyên. Các cấp ủy cần hết sức quan tâm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần khẩn trương xây dựng và thông qua quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khoá, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng thành viên; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, đề án để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống./.

Theo TTXVN
 

Chia sẻ bài viết