Tiếng Việt | English

17/11/2021 - 08:46

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử của nhân dân ta. Ông cha ta đã từng tổng kết: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Từ khi thành lập (ngày 18/11/1930) đến nay, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiêu biểu là thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, MTTQ Việt Nam luôn tập hợp, đoàn kết các giai tầng xã hội theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động; tất cả các vấn đề của Mặt trận đều được các tổ chức thành viên bàn bạc công khai để đi đến thống nhất, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, nên đã tập hợp, đoàn kết được đồng bào cả trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo Đảng làm cách mạng.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Long An không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Tỉnh ủy. MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường sự phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, để hỗ trợ, tiếp sức cho người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; nỗ lực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”...

Gần đây, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, để kết nối sự chung tay, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia phòng, chống đại dịch, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực vào cuộc, kêu gọi sự tham gia của các ngành, các giới, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng chống dịch. MTTQ trở thành đầu mối tuyên truyền, trung tâm tiếp nhận, phân phối Quỹ phòng, chống Covid-19 và Quỹ vắc-xin. Các thành viên MTTQ đã có nhiều mô hình hay, việc làm tốt, lan tỏa nghĩa tình, đùm bọc, hỗ trợ nhau chống dịch, giúp nhân dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, góp phần vào kết quả chung. Sự tham gia của MTTQ, đoàn thể ở địa phương đã biến phương châm “mỗi xã, phường là pháo đài chống dịch”, “mỗi người dân là một chiến sĩ” và phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” vào thực tiễn chống dịch, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với thành tựu đạt được trong suốt thời gian qua đã khẳng định MTTQ Việt Nam tỉnh góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới toàn diện ở địa phương, đem lại những giá trị tích cực về cả vật chất, tinh thần cho đồng bào, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của tỉnh nhà./.

Long An

Chia sẻ bài viết