Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 14:53

Quảng Ninh: Thông qua đề án thành lập Sở Du lịch tỉnh

Đây là một trong những đề án rất được quan tâm tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII.

Đề án thành lập Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua. Đây là một trong những đề án rất được quan tâm tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII.

100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII nhất trí với đề án thành lập sở Du lịch Quảng Ninh

Theo đề án: Quảng Ninh có tiềm năng nổi trội về du lịch khi sở