Tiếng Việt | English

26/04/2017 - 11:50

Quí I/2017: Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Quí I/2017, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) được các cấp ủy Đảng trong tỉnh Long An triển khai thực hiện khá toàn diện. Những đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm bị xử lý nghiêm theo quy định; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 146-KL/TU, ngày 20/11/2007 của Tỉnh ủy về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với BTV và bí thư 2 huyện ủy, thành ủy; đảng ủy cơ sở và lãnh đạo 6 sở, ngành tỉnh.

Đảng bộ các xã: Long Thành, Long Thạnh và Long Thuận được Huyện ủy  Thủ Thừa khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016. 

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 72-CT/TU, ngày 09/3/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Công văn số 183-CV/TU, ngày 17/02/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Chấn chỉnh tình trạng uống rượu, bia và tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quí, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc sở; kiểm tra tài chính Đảng năm 2016 đối với Huyện ủy Tân Hưng và Mộc Hóa; kiểm tra việc thực hiện KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với BTV Thị ủy và UBKT Thị ủy Kiến Tường, BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng thời, tham gia giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất công, tài sản công đối với Bí thư và BTV Thành ủy Tân An, Huyện ủy Vĩnh Hưng, Huyện ủy Bến Lức; Bí thư và Đảng ủy cơ sở: Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua KTGS, UBKT Tỉnh ủy đề nghị thi hành kỷ luật 3 đảng viên vi phạm gồm: 2 huyện ủy viên Huyện ủy Bến Lức, 1 đảng viên nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

UBKT các địa phương, đơn vị trực thuộc tham mưu cấp ủy tiến hành kiểm tra 21 tổ chức Đảng và 97 đảng viên; giám sát 47 đảng viên và 17 tổ chức Đảng. Nội dung KTGS chủ yếu: Công tác cải cách hành chính; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và đạo đức, lối sống,...

Có 22 đảng viên bị thi hành kỷ luật do vi phạm trong quản lý, điều hành thu - chi tài chính không đúng nguyên tắc; uống rượu, bia trong giờ làm việc; quy định về những điều đảng viên không được làm; cá cược bóng đá; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình;...

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT Huyện ủy (tương đương) và cơ sở tiến hành giám sát thường xuyên đối với 79 đảng viên, 59 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 8 đảng viên, 11 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 7 đảng viên do vi phạm: Đạo đức, lối sống; uống rượu, bia trong giờ làm việc; luật giao thông; thiếu tinh thần trách nhiệm. Trong đó, có 2 trường hợp bị phạt tù (Cần Đước, Khối Doanh nghiệp tỉnh).

Để làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong quí II/2017, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, UBKT Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy thẩm định, báo cáo, đề xuất về kết quả kiểm điểm liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết quả thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của UBKT Trung ương.

UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu cấp ủy xem xét, xử lý các trường hợp kỷ luật và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cấp ủy; tăng cường công tác giám sát thường xuyên nhằm phát hiện các dấu hiệu vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết