Tiếng Việt | English

03/06/2020 - 16:51

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - hướng đi đúng

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) hướng đến nông nghiệp sạch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Xác định mục tiêu trên, thời gian qua, tỉnh có nhiều mô hình ƯDCNC được nhân rộng nhằm thay đổi tập quán sản xuất của người dân, giúp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.