Tiếng Việt | English

23/09/2020 - 08:23

Sáng suốt lựa chọn người tài, đức

Đến nay, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thành công đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH đại biểu lần thứ XI của tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về ĐH Đảng các cấp.

Điểm mới nổi bật nhiệm kỳ này là 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Việc tổ chức thành công ĐH cấp cơ sở và trên cơ sở là tiền đề tiến tới thành công của ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Một trong những thành công của ĐH là bầu chọn được ban chấp hành có đủ tâm, đủ tầm, thật sự là hạt nhân lãnh đạo.

Là người sáng lập, lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Người luôn căn dặn: “Phải trọng dụng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung”.

Quan điểm đó của Người có ý nghĩa trong việc lựa chọn những người tài, đức để bầu vào ban chấp hành. Đây là nhiệm vụ quan trọng của những đại biểu dự ĐH, phải công tâm, khách quan, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tất cả đảng viên và nhân dân; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Muốn được như thế, mỗi đại biểu dự ĐH phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung trí tuệ tham gia đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào các chỉ tiêu, nhìn thẳng vào những hạn chế để đưa ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, góp phần vào sự thành công của ĐH./.

Hà Chí

Chia sẻ bài viết