Tiếng Việt | English

21/09/2020 - 15:00

Sẽ có phương án bồi thường, hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở chính

Ngày 21/8/2020, Báo Long An có đăng tải bài viết Lợi Bình Nhơn - Người dân bức xúc vì mở rộng đường nhưng không đền bù.  Các hộ dân ấp Bình An A, xã Lợi Bình Nhơn phản ánh việc mở rộng, láng nhựa tuyến đường Nguyễn Văn Quá nhưng không bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại đến lợi ích người dân  Ngày 21/8/2020, Báo Long An có đăng tải bài viết Lợi Bình Nhơn - Người dân bức xúc vì mở rộng đường nhưng không đền bù. Ngay sau đó, tại Công văn số 5221/UBND-VHXH, ngày 27/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh chỉ đạo giao UBND TP.Tân An kiểm tra, giải quyết thông tin báo chí phản ánh theo thẩm quyền; thực hiện cung cấp thông tin kết quả kiểm tra, giải quyết đến các cơ quan báo chí biết theo quy định, chậm nhất ngày 15/9/2020 báo cáo UBND tỉnh kết quả.  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tại Văn bản số 3001/UBND-VP, ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái thông tin về việc kiểm tra, giải quyết thông tin báo cáo phản ánh về Dự án Mở rộng đường Nguyễn Văn Quá. Theo đó, về cơ sở triển khai công trình đường Nguyễn Văn Quá (Quốc lộ (QL) 62 đến đường Vành đai) thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 đã được HĐND thành phố quyết nghị thông qua và được UBND thành phố phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2020 tại Quyết định số 7114/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của TP.Tân An. Về nguồn vốn đầu tư, từ nguồn xã hội hóa (do 1 doanh nghiệp cam kết đóng góp kinh phí đầu tư đường Nguyễn Văn Quá (đoạn từ QL62 đến đường Vành đai Tân An) tại Công văn số 01-07/HCN, ngày 01/7/2019).  UBND TP.Tân An triển khai, thực hiện giải phóng mặt bằng công trình theo chủ trương vận động đóng góp đất đai, vật kiến trúc, hoa màu tại Quyết định số 883/2004/QĐ-UB, ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định vận động nhân dân cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND, ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2422/QĐ-UB, ngày 19/7/2004 và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 883/2004/QĐ-UB, ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về vận động nhân dân cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh.  Theo đó, kết quả tiến độ thực hiện công trình đường Nguyễn Văn Quá được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 4530/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018, với tổng mức đầu tư hơn 31 tỉ đồng. Mục tiêu xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu giao thông của nhân dân trong khu vực và hoàn thiện hệ thống hạ tầng - kỹ thuật trên địa bàn xã, góp phần chỉnh trang TP.Tân An. Công trình có chiều dài toàn tuyến là 1.808,55m (điểm đầu giao với đường Vành đai Tân An, điểm cuối giao với QL62), bề rộng nền đường rộng 9m (đoạn qua Rạch Đào mặt đường rộng 4m, nền đường rộng 5m), mặt đường được thảm bêtông nhựa nóng dày 7cm. Hiện UBND thành phố đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư công trình và sẽ triển khai các thủ tục liên quan theo quy định để lựa chọn đơn vị thi công ngay khi có vốn.  Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay, tổng số hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án là 70 hộ. UBND xã đã tổ chức họp dân, công bố chủ trương, tuyên truyền mục đích, nội dung của việc đầu tư công trình. Kết quả, có 64 hộ đồng thuận, còn 6 hộ có ý kiến đề nghị Nhà nước xem xét thiệt hại phần vật kiến trúc như hàng rào, mái che, hoa màu,... Qua rà soát, tài sản bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng toàn tuyến của dự án gồm: Diện tích đất (mất đất dọc), hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu, mái che quán, nhà ở.  Căn cứ Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND, ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh, tại Điều 1 nêu: “Đối với từng đường giao thông, khi vận động 100% số hộ đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp đất đai, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng,... giao mặt bằng cho Nhà nước thì chủ đầu tư mới cho triển khai thi công; việc vận động phải trên tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân. Trường hợp, còn hộ nào chưa thông suốt chủ trương vận động thì tiếp tục vận động, nếu vẫn chưa thống nhất tự nguyện đóng góp thì chưa triển khai thi công công trình”.  Hiện nay, UBND thành phố tiếp tục vận động, đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận chủ trương giải phóng mặt bằng. Riêng những trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở chính, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ xem xét giải quyết để ổn định cuộc sống cho người dân./.  Hùng Anh

Các hộ dân ấp Bình An A, xã Lợi Bình Nhơn phản ánh việc mở rộng, láng nhựa tuyến đường Nguyễn Văn Quá nhưng không bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại đến lợi ích người dân

Ngày 21/8/2020, Báo Long An có đăng tải bài viết Lợi Bình Nhơn - Người dân bức xúc vì mở rộng đường nhưng không đền bù. Ngay sau đó, tại Công văn số 5221/UBND-VHXH, ngày 27/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh chỉ đạo giao UBND TP.Tân An kiểm tra, giải quyết thông tin báo chí phản ánh theo thẩm quyền; thực hiện cung cấp thông tin kết quả kiểm tra, giải quyết đến các cơ quan báo chí biết theo quy định, chậm nhất ngày 15/9/2020 báo cáo UBND tỉnh kết quả.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tại Văn bản số 3001/UBND-VP, ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái thông tin về việc kiểm tra, giải quyết thông tin báo cáo phản ánh về Dự án Mở rộng đường Nguyễn Văn Quá. Theo đó, về cơ sở triển khai công trình đường Nguyễn Văn Quá (Quốc lộ (QL) 62 đến đường Vành đai) thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 đã được HĐND thành phố quyết nghị thông qua và được UBND thành phố phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2020 tại Quyết định số 7114/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của TP.Tân An. Về nguồn vốn đầu tư, từ nguồn xã hội hóa (do 1 doanh nghiệp cam kết đóng góp kinh phí đầu tư đường Nguyễn Văn Quá (đoạn từ QL62 đến đường Vành đai Tân An) tại Công văn số 01-07/HCN, ngày 01/7/2019).

UBND TP.Tân An triển khai, thực hiện giải phóng mặt bằng công trình theo chủ trương vận động đóng góp đất đai, vật kiến trúc, hoa màu tại Quyết định số 883/2004/QĐ-UB, ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định vận động nhân dân cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND, ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2422/QĐ-UB, ngày 19/7/2004 và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 883/2004/QĐ-UB, ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về vận động nhân dân cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kết quả tiến độ thực hiện công trình đường Nguyễn Văn Quá được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 4530/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018, với tổng mức đầu tư hơn 31 tỉ đồng. Mục tiêu xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu giao thông của nhân dân trong khu vực và hoàn thiện hệ thống hạ tầng - kỹ thuật trên địa bàn xã, góp phần chỉnh trang TP.Tân An. Công trình có chiều dài toàn tuyến là 1.808,55m (điểm đầu giao với đường Vành đai Tân An, điểm cuối giao với QL62), bề rộng nền đường rộng 9m (đoạn qua Rạch Đào mặt đường rộng 4m, nền đường rộng 5m), mặt đường được thảm bêtông nhựa nóng dày 7cm. Hiện UBND thành phố đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư công trình và sẽ triển khai các thủ tục liên quan theo quy định để lựa chọn đơn vị thi công ngay khi có vốn.

Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay, tổng số hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án là 70 hộ. UBND xã đã tổ chức họp dân, công bố chủ trương, tuyên truyền mục đích, nội dung của việc đầu tư công trình. Kết quả, có 64 hộ đồng thuận, còn 6 hộ có ý kiến đề nghị Nhà nước xem xét thiệt hại phần vật kiến trúc như hàng rào, mái che, hoa màu,... Qua rà soát, tài sản bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng toàn tuyến của dự án gồm: Diện tích đất (mất đất dọc), hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu, mái che quán, nhà ở.

Căn cứ Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND, ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh, tại Điều 1 nêu: “Đối với từng đường giao thông, khi vận động 100% số hộ đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp đất đai, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng,... giao mặt bằng cho Nhà nước thì chủ đầu tư mới cho triển khai thi công; việc vận động phải trên tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân. Trường hợp, còn hộ nào chưa thông suốt chủ trương vận động thì tiếp tục vận động, nếu vẫn chưa thống nhất tự nguyện đóng góp thì chưa triển khai thi công công trình”.

Hiện nay, UBND thành phố tiếp tục vận động, đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận chủ trương giải phóng mặt bằng. Riêng những trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở chính, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ xem xét giải quyết để ổn định cuộc sống cho người dân./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết