Tiếng Việt | English

30/10/2020 - 09:18

Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Sinh hoạt chuyên đề là một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều nội dung được bàn sâu, kỹ và tìm ra giải pháp lãnh đạo sát thực tiễn, đạt hiệu quả.

Thực tế đã cho thấy, về sinh hoạt chi bộ không đơn thuần là chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định mà quan trọng là phải phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, vẫn còn nhiều chi bộ cơ quan, đơn vị, nhất là chi bộ ở cấp cơ sở, khu phố, ấp, còn rất lúng túng hoặc chưa tổ chức được nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quy định của chỉ thị nói trên. Nguyên nhân chính là do cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ còn tư duy máy móc, thiếu sự quan tâm đến việc sinh hoạt chuyên đề,...

Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và của các tổ chức, đơn vị, cơ quan đã hoàn thành. Cấp ủy nhiệm kỳ mới, nhất là bí thư các chi bộ cần nghiên cứu để khắc phục tình trạng này nhằm củng cố, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể, ngoài việc bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo nội dung sinh hoạt chi bộ lệ kỳ với những nội dung sát với thực tiễn, với từng đơn vị, trong đó có việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nội dung của Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết