Tiếng Việt | English

27/12/2019 - 16:27

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Long An: Đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Ngày 27/12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Long An tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Năm 2019, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Long An thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đề ra. Cụ thể, giải quyết việc làm 32.550/30.000 lao động, đạt 108,5% kế hoạch, trong đó có 479 người xuất khẩu lao động; tuyển sinh đào tạo 24.721/22.321 lao động, đạt 110,7% kế hoạch, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,28%, qua đào tạo nghề đạt 51,4%; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 7,82/3 tỉ đồng, đạt 260% kế hoạch; giảm hộ nghèo còn 1,52%, cận nghèo 2,71%,...

Năm 2019, giải quyết việc làm cho 32.550 lao động, đạt 108,5% kế hoạch

Ngoài ra, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại được ngành  thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và kịp thời giải quyết các chính sách về người lao động thuộc thẩm quyền của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.

Năm 2020, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động; hộ nghèo giảm còn 0,3% theo tiêu chí mới; lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 55%; thất nghiệp thành thị còn dưới 3%; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 3 tỉ đồng; tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc dưới các hình thức; duy trì và nâng cao chất lượng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết