Tiếng Việt | English

20/01/2021 - 19:34

Số tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật trong năm 2020 giảm nhiều so cùng kỳ

Chiều 20/01, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ, nhất là các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và các quy định liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UBKT các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng; phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, UBKT các cấp kịp thời tham mưu cấp ủy xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác KTGS toàn khóa, của năm và các quy chế phối hợp,...

Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức Đảng và đảng viên có chuyển biến tốt, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Số tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 98 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 33 đảng viên, không có tổ chức đảng bị kỷ luật).

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBKT Tỉnh ủy, chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong đảng có nâng lên nhưng có lúc, có việc chưa cao; vai trò tham mưu của UBKT các cấp có việc còn chậm; có nơi chưa thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng; việc thực hiện các quy trình, thủ tục KTGS có nơi chưa chặt chẽ, đầy đủ theo quy định,...

Để khắc phục những hạn chế trên, năm 2021, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng theo tinh thần Thông báo kết luận số 226-TB/TW ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật đảng; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT.

Đặc biệt là tập trung KTGS việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là nghị quyết đại hội của cấp trên và cấp mình năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, các văn bản của Đảng về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác nhân sự và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được yêu cầu các cấp ủy, UBKT các cấp lựa chọn nội dung KTGS phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; quyết liệt hơn nữa trong lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng. Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, làm tốt công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy triển khai và hoàn thành tốt chương trình công tác KTGS năm 2021, nhất là KTGS công tác nhân sự giới thiệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ KTGS bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể UBKT đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết