Tiếng Việt | English

23/09/2020 - 11:50

Tân Hưng: Sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế thừa những kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực; 2 chương trình đột phá; 1 công trình trọng điểm với mục tiêu tổng quát là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; huy động mọi nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nhanh và bền vững; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Lê Văn Hùng, để NQ nhanh chóng vào cuộc sống, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cụ thể hóa NQ Đại hội lần thứ VI Đảng bộ huyện, bám sát các chương trình hành động và NQ đại hội cùng cấp; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện NQ có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện NQ đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức, bằng những việc làm cụ thể, năng động, sáng tạo và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ huyện Tân Hưng quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng quê hương vùng biên ngày càng phát triển giàu đẹp./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết