Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Bến Lức

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong năm 2014, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và báo cáo viên của huyện và hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về việc phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân những văn bản được ban hành.

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Tư pháp huyện  đưa các văn bản mới, tìm hiểu pháp luật  để tuyên truyền đến các chi, đảng bộ và các tổ dân cư tự quản trên địa bàn. 2 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông tin về các văn bản mới; tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ, trong đó luôn lồng ghép định hướng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật trong cán bộ và nhân dân, động viên mọi người tự nguyện, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bến Lức