Tiếng Việt | English

25/07/2022 - 10:02

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác lập pháp và đưa pháp luật (PL) vào cuộc sống. Để pháp luật đi vào cuộc sống hiện nay, cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL).

Công tác TTPBGDPL là một nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của quá trình thi hành PL, là phương pháp, "cầu nối" để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, PL của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đảng ta đã xác định công tác TTPBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Thời gian qua, công tác TTPBGDPL được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo; nội dung, hình thức, phương pháp TTPBGDPL từng bước được đổi mới.

Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này; ý thức chấp hành PL của CBĐV và nhân dân ngày càng nâng cao. Đa số CBĐV chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, PL Nhà nước, các quy định của ngành, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ĐV vững mạnh toàn diện.

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên luôn được xem là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng - Nguồn: kiengiangcfi.edu.vn

Hoạt động của hội đồng phối hợp TTPBGDPL các cấp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể xã hội và toàn dân. Nhiều hoạt động TTPBGDPL đã được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ trên nhiều địa bàn, nhân dân ngày càng có điều kiện tìm hiểu PL. Đội ngũ CB làm công tác TTPBGDPL từng bước được xây dựng, củng cố, đã thu hút được một lực lượng đông đảo báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tham gia.

Thông qua các hình thức hoạt động: Tuyên truyền miệng; biên soạn tài liệu hỏi đáp PL, tình huống PL; đưa PL vào giảng dạy trong trường học; tuyên truyền PL trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng câu lạc bộ PL; tủ sách PL; thi tìm hiểu PL; tuyên truyền PL thông qua tư vấn PL, trợ giúp pháp lý, các phiên tòa xét xử công khai, lưu động,... đã và đang được triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, hoạt động TTPBGDPL có lúc vẫn còn mang tính thời sự, nặng về phong trào; nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự phối hợp của một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về công tác TTPBGDPL chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này; hệ thống các văn bản PL còn thiếu cụ thể, rõ ràng, còn có sự trùng lặp.

Mặt khác, do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, một bộ phận CBĐV vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp gây bức xúc xã hội; thậm chí có hành vi cố ý làm trái, tham nhũng ở mức nghiêm trọng, sống và làm việc không tuân thủ PL, xem thường trách nhiệm mình được giao, thiếu tính tiên phong, gương mẫu của người ĐV,... Những hành vi đó phần nào làm tổn thương đến uy tín của Đảng, giảm sức chiến đấu và hiệu quả trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Nguyên nhân cơ bản của hạn chế, thiếu sót trên là do một bộ phận CBĐV suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; trình độ chính trị, hiểu biết PL của CBĐV còn nhiều hạn chế và chưa đồng đều; nội dung tuyên truyền còn dàn trải, rập khuôn; hình thức TTPBGDPL hiện đại chưa được sử dụng triệt để, đặc biệt là việc ứng dụng một cách hiệu quả công nghệ 4.0,...

Vừa qua, Đảng, Nhà nước đã xử lý nghiêm minh nhiều vụ án, vụ việc, CBĐV tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, nhưng vẫn xảy ra một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, liên quan đến nhiều CB ở Trung ương và địa phương, gây bức xúc trong CBĐV và nhân dân.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Thái Học cho biết, 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 ĐV, trong đó có hơn 7.390 ĐV bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 CB cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 CB diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỉ đồng, gần 76.000ha đất; chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật (1).

Đặc biệt, thời gian gần đây, đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm của Đảng, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để nâng cao chất lượng công tác TTPBGDPL đối với CBĐV trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục PL, ý thức trách nhiệm cao cho CBĐV.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác TTPBGDPL đối với CBĐV.

Ba là, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên PL.

Bốn là, đẩy mạnh TTPBGDPL cho CBĐV qua hệ thống thông tin đại chúng./.

Ths. Nguyễn Thanh Hoàng

-------------------------------------------

(1) https://nld.com.vn/chinh-tri/ky-luat-8-uy-vien-nguyen-uy-vien-trung-uong-va-20-si-quan-cap-tuong-2022062811380381.htm

Chia sẻ bài viết