Tiếng Việt | English

22/11/2017 - 11:16

Tập huấn quy chế dân chủ khối cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017

Sáng 22/11, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh Long An tổ chức tập huấn quy chế dân chủ năm 2017 cho Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.

Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước (Ban Dân vận Trung ương) – Vũ Anh Tuấn thông tin một số vấn đề cơ bản về dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, quan điểm của Đảng về thực hiện dân chủ

Tại đây, cán bộ được giới thiệu một số vấn đề cơ bản về dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, quan điểm của Đảng về thực hiện dân chủ; trong đó, trọng tâm là những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 24/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”,…

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, phát huy quyền làm chủ, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cán bộ dự lớp tập huấn

Tuy nhiên, việc tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các cấp trong tỉnh còn một số hạn chế cần khắc phục: Công tác tuyên truyền, thực hiện ở một số nơi chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu, hiệu quả thấp; nhiều mô hình nặng tính hình thức, chưa thực sự gắn kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng,…

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nội bộ đoàn kết, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết