Tiếng Việt | English

10/07/2020 - 12:04

Tập trung lãnh đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,...

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An kịp thời xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo chặt chẽ; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Đảng bộ huyện Cần Giuộc - đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện đã hoàn thành. Ảnh: Kiên Định

Yêu cầu đặt ra là công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH đảng bộ các cấp phải bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xem trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, việc tổ chức ĐH đảng bộ các cấp phải tập trung chuẩn bị tốt nội dung văn kiện ĐH, trong đó, báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; nghiêm túc đề ra lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Công tác nhân sự ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, xem trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt, không để lọt vào ban chấp hành khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; có biểu hiện cơ hội chính trị, cục bộ, lợi ích nhóm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; uy tín giảm sút;…

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ địa phương; gắn kết quả nhân sự ĐH đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên và toàn diện của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành ĐH Đảng các cấp trong tỉnh được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định. Đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh có 565/565 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức ĐH, đạt 100%, trong đó có 188/188 đảng bộ xã, phường, thị trấn tổ chức ĐH. 19 đơn vị cấp huyện và tương đương đã tổ chức xong 100% ĐH cấp cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ huyện Cần Giuộc - đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức ĐH điểm cấp huyện đã hoàn thành; Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức ĐH thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về nội dung, nhân sự và thời gian tổ chức ĐH các huyện: Châu Thành, Bến Lức, Tân Thạnh, Đức Hòa, Vĩnh Hưng. Các địa phương, đơn vị còn lại đang khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện ĐH để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảng bộ huyện Cần Giuộc - đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện đã hoàn thành. Ảnh: Kiên Định

Về công tác chuẩn bị ĐH XI Đảng bộ tỉnh, đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, đang lấy ý kiến rộng rãi đối với nội dung dự thảo báo cáo chính trị; đồng thời, khẩn trương thực hiện các bước quy trình nhân sự ĐH theo quy định. Ngoài ra, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp đối dự thảo các văn kiện ĐH XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh được quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc. Việc bố trí thời gian thảo luận tại ĐH bảo đảm, thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện ĐH Đảng các cấp.

Đối với công tác lãnh đạo ĐH Đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 9,58%; GRDP bình quân đầu người đạt gần 73 triệu đồng, tăng hơn 8 triệu đồng so năm 2018; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 18.243 tỉ đồng, vượt trên 30% dự toán được giao và tăng hơn 20% so với cùng kỳ, các nguồn thu cân đối đều đạt chỉ tiêu đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,5%, hộ cận nghèo còn 2,7%. Quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại được củng cố, tăng cường; giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; an ninh biên giới, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ; trong đó, tập trung theo dõi sát công tác chống xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất lúa năm 2020. Các cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển khá. Công nghiệp - xây dựng được tập trung lãnh, chỉ đạo thúc đẩy phát triển nhằm bù đắp thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quí I-2020 tăng 3,63% so với cùng kỳ. Thương mại - dịch vụ phát triển cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quí I-2020 đạt 23.926 tỉ đồng (đạt 23,3% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ). Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo gắn với đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31-3-2020 là 4.260,4 tỉ đồng, đạt 27,6% dự toán Trung ương và 27,4% dự toán tỉnh giao, bằng 95,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được lãnh, chỉ đạo tập trung, quyết liệt; các ngành, các cấp triển khai, thực hiện mạnh mẽ, nghiêm túc trên địa bàn tỉnh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là tăng cường công tác chính trị tư tưởng; chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ĐH; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát nắm tình hình, kịp thời phát hiện và sớm giải quyết những vấn đề phát sinh, các đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong quá trình chuẩn bị và tiến hành ĐH, nhất là vấn đề nhân sự.

Trên tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao, ĐH đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bảo đảm tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và thành công tốt đẹp. Qua đó, góp phần vào thành công ĐH XIII của Đảng và chuẩn bị tốt nguồn nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được

Chia sẻ bài viết