Tiếng Việt | English

01/09/2015 - 08:36

Thành quả Cách mạng Tháng Tám: Khai mở con đường “Độc lập - tự do - hạnh phúc”


Hiện đại hóa nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà Ảnh: Bến Lức

Trong những ngày này, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Long An tiến hành các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (CMT8) (19-8-1945 - 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015); từ đó nâng lên lòng tự hào và kế thừa truyền thống CMT8năm 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam đã giành quyền độc lập dân tộc, thành lập Nhà nước Dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam hàng nghìn năm chịu sự áp bức, thống trị của phong kiến, thực dân lên vị trí người làm chủ đất nước.

Cách nay 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên, chớp thời cơ lịch sử, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân trên phạm vi cả nước. Với bản lĩnh chính trị sắc bén, sự lãnh đạo đường lối sáng suốt, tư duy tổ chức cách mạng linh hoạt, nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa tài tình, Đảng ta chỉ với khoảng 5.000 đảng viên, đã huy động được sức mạnh quật khởi của toàn dân, khôn khéo cô lập 10 vạn quân phát xít Nhật, vô hiệu hóa tất cả các phe phái chính trị phản động, lãnh đạo hàng triệu quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền.

Chỉ trong 1 tuần, cuộc tổng khởi nghĩa đã diễn ra và giành thắng lợi khắp Bắc, Trung, Nam: Hà Nội 19-8, Huế 23-8, Sài Gòn 25-8. Trong vòng nửa tháng, toàn bộ chính quyền trên phạm vi cả nước đã về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Hòa cùng sự kiện trọng đại mùa thu tháng Tám của cả nước, địa phương vinh dự có Đảng bộ Tân An lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân đầu tiên ở Nam bộ vào ngày 21-8; có tỉnh Chợ Lớn được Xứ ủy Nam kỳ 3 lần chọn làm điểm họp để quyết định khởi nghĩa. Xứ ủy Nam kỳ đã đặc biệt thành công trong việc lợi dụng sự phân hóa và mất cảnh giác của kẻ thù, lập nên tổ chức rộng lớn là Thanh niên Tiền Phong để phát triển nhanh lực lượng và vũ khí; nhờ đó góp phần quan trọng giành thắng lợi toàn diện trong cả nước.

CMT8 năm 1945 thành công, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, nhân dân ta không chỉ giành trọn vẹn chính quyền từ tay phát xít Nhật mà còn đập tan xích xiềng nô lệ của thực dân Pháp kéo dài ngót 100 năm, lật nhào sự thống trị của chế độ phong kiến hàng ngàn năm, thật sự tạo nên bước ngoặt lịch sử, là cuộc đổi đời vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỷ XX. Dân ta từ đó làm chủ vận mệnh của mình; Đảng ta từ đó trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trên phạm vi cả nước; nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, đi lên CNXH.

CMT8 có ý nghĩa to lớn, sâu sắc và mang tầm cao thời đại, gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Phát huy giá trị và thành quả của CMT8, nhân dân Việt Nam dù sau đó tiếp tục bị thực dân, đế quốc bao vây, xâm lược nhưng đã vượt qua những tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, bước vào kháng chiến và đi suốt cuộc trường chinh vệ quốc 30 năm, lập nhiều chiến công hiển hách, đánh bại kẻ thù hung bạo, thống nhất non sông.

CMT8 là cuộc cách mạng điển hình ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, do Đảng Cộng sản - đội tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo; trải qua thời gian, đã chứng tỏ giá trị bền vững, để lại cho giai đoạn cách mạng mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, kể cả trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước nhiều bài học kinh nghiệm vô giá, đó là: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; không ngừng phát huy lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và quần chúng; về xây dựng lực lượng cách mạng và tổ chức Mặt trận thống nhất; bài học không trông chờ, ỷ lại mà phải “đem sức ta giải phóng cho ta”, nắm chắc thời cơ, vận động cách mạng linh hoạt, sáng tạo, biết gắn kết sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và thời đại; biết vận dụng những điều kiện khách quan và chủ quan trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trong những giai đoạn bước ngoặt của cách mạng, luôn phải xây dựng bộ tham mưu chiến lược sáng suốt, tài tình, đặt lợi ích của nhân dân và dân tộc lên trên hết.

Kế thừa và phát huy các giá trị bền vững của CMT8, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An trước sau luôn đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức và đã giành lấy những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo con đường XHCN. Thời gian qua, với tư duy sáng tạo, tỉnh ta đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, các chương trình trọng điểm mà nghị quyết đại hội trong các giai đoạn đã đề ra. KT-XH phát triển, an ninh-quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Kế thừa truyền thống CMT8 và ý nghĩa lịch sử Quốc khánh 2-9; Đảng bộ và nhân dân Long An quyết tâm chung sức, đồng lòng tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

70 năm đã trôi qua, nhưng hào khí của CMT8 và bản Tuyên ngôn lịch sử năm 1945 vẫn còn giữ nguyên giá trị, sống mãi cùng năm tháng, theo suốt cuộc trường chinh cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, khai mở con đường thênh thang “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đảng bộ và nhân dân Long An luôn tâm nguyện giữ gìn và phát huy truyền thống, xem đây là hành trang để tiếp bước con đường đi tới tương lai xán lạn./.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh

 

 

Chia sẻ bài viết