Tiếng Việt | English

11/01/2016 - 17:52

Thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các phương tiện thông tin đại chúng đăng toàn văn dự thảo văn kiện ĐH để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia đóng góp.

Điều này góp phần khẳng định và làm rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất, vai trò của Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời, là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Nhân dân cũng thể hiện quyền làm chủ của mình trong việc góp ý kiến vào dự thảo. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, có rất nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện ĐH. Nhiều ý kiến đóng góp mang tính khái quát lý luận cao, có tầm nhìn chiến lược; có ý kiến đóng góp phân tích từ thực tiễn phong phú, sinh động; có ý kiến đóng góp rất cụ thể, thiết thực,... Điều này chứng tỏ nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn hướng về ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhân dân hướng về ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng không chỉ thể hiện trong việc góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của ĐH mà hướng về ĐH bằng tất cả niềm tin ĐH sẽ đề ra những quốc sách hợp lòng dân để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của ĐH.

Nhân dân hướng về ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng còn thể hiện quyền làm chủ, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mình để góp phần cùng Đảng và Nhà nước đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc. Có như thế, Đảng, Nhà nước và nhân dân mới thực hiện tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết