Tiếng Việt | English

21/09/2020 - 09:17

Thi đua là yêu nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, giai đoạn 2015-2020, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm. Điểm nổi bật của các phong trào TĐYN của tỉnh ta là huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện phong trào, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Cụ thể, trong xây dựng nông thôn mới, người dân đã đồng lòng cùng chính quyền địa phương góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí, từng bước nâng cao mức sống người dân, cùng chung tay thực hiện các công trình tại địa phương.

Vừa qua, Châu Thành được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, TP.Tân An hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là động lực để các địa phương khác tiếp tục phấn đấu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Phong trào TĐYN trở thành động lực thúc đẩy KT-XH của từng địa phương phát triển bền vững; góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào TĐYN, các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; gắn phong trào TÐYN với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các phong trào TÐYN và công tác khen thưởng để phong trào thực sự trở thành động lực phát triển KT-XH. Công tác khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc và được thực hiện công khai, dân chủ mới tạo được động lực để mọi người cùng phấn đấu, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa rộng./.

Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết