Tiếng Việt | English

17/05/2021 - 11:06

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư AMIC

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMIC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty:

Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h00 ngày 31 tháng 05 năm 2021 (thứ Hai)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại địa chỉ ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nội dung họp: Xem chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đính kèm.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/05/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC trước 17h00 ngày 27/05/2021.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Anh Huỳnh Thanh Tùng - ĐT: 0906 740 497

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Long An, ngày 14 tháng 05  năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMIC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN ĐỨC (Đã ký)

Chia sẻ bài viết