Tiếng Việt | English

28/10/2020 - 16:10

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết

Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Để nghị quyết (NQ) sớm vào cuộc sống, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp mà NQĐH đề ra.

NQĐH xác định 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; Tập trung thực hiện có hiệu quả NQ Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trên cơ sở kết hợp thật nhuần nhuyễn với thực hiện NQ của 19 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Các địa phương trong tỉnh tùy đặc thù mà phát huy thế mạnh, tiềm năng để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ. Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp NQĐH Đảng bộ tỉnh sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa NQ vào cuộc sống, là niềm tin tất thắng trong công cuộc phát triển KT-XH 5 năm tới./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết