Tiếng Việt | English

09/01/2016 - 09:12

Thực hiện nghị quyết cần thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm!

Muốn thực hiện thắng lợi nghị quyết (NQ) đề ra, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc với tinh thần tiến công quyết liệt, triệt để, năng động, linh hoạt vận động và cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát, mục tiêu và những chỉ tiêu cụ thể.

Cần tổ chức thực hiện NQ với sự nỗ lực tối đa của từng cấp, từng ngành, từng đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, công ty, doanh nghiệp,... Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, thường xuyên đôn đốc trong quá trình thực hiện NQ để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót có thể xảy ra.

Chúng ta phải thấu hiểu và ngẫm rằng: NQ xuất phát từ cuộc sống thực tế của người dân và để NQ năm 2016 sớm đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong toàn dân, cả hệ thống chính trị tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, bắt tay thực hiện ngay vào những ngày đầu năm, ngay tháng đầu tiên của năm mới; cần phân công nhiệm vụ cụ thể, nêu rõ thời gian, tiến độ thực hiện và dự kiến mức độ hoàn thành.

Đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt sâu rộng nội dung NQ đến từng chi bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động, người lao động trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận, hưởng ứng, cùng đồng tâm, hiệp lực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH từng năm, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quá trình vận động thực hiện NQ, cần theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết