Tiếng Việt | English

21/08/2015 - 10:11

Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm

Đảng ta coi công tác xây dựng Đảng là một vấn đề tổng hợp, là sự thống nhất biện chứng giữa giáo dục tư tưởng chính trị và giáo dục đạo đức, coi việc xây dựng thế giới quan khoa học và xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cách mạng cho đảng viên là nhiệm vụ trung tâm. Xuất phát trên cơ sở tư duy lý luận và sự định hướng đúng đắn đó, Đảng ta đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011, của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm” trong sự nghiệp xây dựng CNXH và đổi mới đất nước.

Nội dung của Quy định 19 điều đảng viên không được làm là giải pháp kết hợp đồng bộ, tổng hợp giữa những nhiệm vụ “xây và chống”, “chống và xây”, nhằm phòng, chống sự xuống cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là từng cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu lãnh đạo, quản lý các cấp phải thống nhất cao về ý chí và quyết tâm, nỗ lực, nhiệt tình đóng góp công sức vào việc tổ chức thực hiện với thái độ nhận thức và phương pháp tư duy đúng đắn.

Việc thực hiện Quy định 19 điều đảng viên không được làm là nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng và là công việc xây dựng con người, nên việc thực hiện không dễ dàng và đơn giản, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu: “Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Với tầm ý nghĩa quan trọng như vậy, nhưng trong dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 lại không đề cập đến việc thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm ở các phần: Thành tựu; hạn chế, yếu kém; nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, yếu kém ở nhiệm kỳ 2010-2015 và trong phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh nhà.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện quy định này ra sao? Tôi đề nghị, cần phải đưa nội dung này vào Dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 cho rõ ràng và đầy đủ hơn./.

Võ Thanh Nghị


 

Chia sẻ bài viết