Tiếng Việt | English

13/10/2020 - 08:47

Tích cực nghiên cứu, đóng góp dự thảo văn kiện

Việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội (ĐH) Đảng trước mỗi nhiệm kỳ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm huy động trí tuệ của cả tập thể để hoàn chỉnh văn kiện, đưa ra nghị quyết sát với tình hình thực tế, phù hợp và có tính khả thi cao.

Qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Thông qua việc đóng góp văn kiện còn giúp các cấp ủy Đảng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự đồng thuận giữa “ý Đảng” và “lòng dân”.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã triển khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và văn kiện ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh văn kiện.

Từ ngày 13 đến 16/10, ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra, có 350 đại biểu đại diện cho 47.611 đảng viên của 19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy dự. Các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp nhằm hoàn chỉnh văn kiện.

Đây là trách nhiệm của mỗi đại biểu nên cần tập trung nghiên cứu kỹ các văn kiện, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn để đóng góp những ý kiến chính xác, tâm huyết. Trong tổ chức điều hành ĐH, Đoàn Chủ tịch cần dành thời gian hợp lý cho nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.

ĐH Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng, toàn dân, phát huy quyền dân chủ cao nhất của đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng những quyết sách lớn cho phát triển KT-XH của địa phương và cả nước. Trong đó, đóng góp dự thảo văn kiện vừa là trách nhiệm, vừa là quyền và nghĩa vụ của các đại biểu./.

Chí Kiên

Chia sẻ bài viết