Tiếng Việt | English

21/09/2015 - 14:55

Tiếp thu với tinh thần cầu thị

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, sau một thời gian công bố lấy ý kiến rộng rãi, đã thu hút sự quan tâm và đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao từ đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở, cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống sau khi Đại hội thống nhất thông qua. Do đó, đòi hỏi sự tiếp thu, tổng hợp những ý kiến sát đáng, phù hợp tình hình địa phương với tinh thần cầu thị thật sự để hoàn chỉnh báo cáo chính trị, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng Dân.

Những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân đều xuất phát từ niềm tin và sự kỳ vọng vào những quyết sách chính trị đúng đắn tại đại hội này nhằm thúc đẩy tỉnh nhà phát triển vững chắc trong thời gian tới. Đó chính là hơi thở của cuộc sống xã hội đang diễn ra, tiếp thu nhứng ý kiến ấy chính là đưa cuộc sống vào nghị quyết.
Rất mừng khi hội nghị đột xuất của Tỉnh ủy vừa qua thảo luận về việc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy khóa IX và cho ý kiến về nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiều ý kiến sát thực được đưa vào báo cáo chính trị. Đó là sự bổ sung, điều chỉnh về chủ đề đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu, cùng các chương trình đột phá, công trình trọng điểm,...

Việc hội nghị thống nhất bỏ chỉ tiêu “Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt các tiêu chí của tỉnh công nghiệp” và chọn “Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao” là một trong hai chương trình đột phá của nhiệm kỳ tới nhận được sự đồng thuận rất cao từ nội bộ và dư luận xã hội. Bởi, mục tiêu tổng quát xác định“xây dựng nền tảng để sớm đưa Long An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp”, nhưng chỉ tiêu về đạt các tiêu chí của tỉnh công nghiệp lại đưa ra thời điểm phấn đấu đến năm 2020 là không hợp lý. Vả lại, với mục tiêu ấy, tỉnh muốn có bước phát triển bền vững. Đặc biệt, Long An cơ bản vẫn còn là tỉnh nông nghiệp, thì chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao là hoàn toàn phù hợp. Từ chương trình này sẽ mở ra hướng phát triển mới, tạo sức bật mới cho ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và đổi mới đời sống nông dân.

3 tuần nữa, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X sẽ diễn ra, các công tác chuẩn bị đang gấp rút hoàn thành, trong đó có việc hoàn chỉnh báo chính trị trình đại hội. Với tinh thần cầu thị thực sự, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng từ thực tiễn cuộc sống xã hội đang đặt ra được đưa vào báo cáo làm cơ sở để đại hội thảo luận đề ra nghị quyết cho nhiệm kỳ tới. Đây là tiền đề quan trọng bảo đảm cho sự thành công của đại hội cũng như khi đưa nghị quyết đi vào cuộc sống bởi nghị quyết ấy từ cuộc sống mà ra./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết