Tiếng Việt | English

15/01/2021 - 08:59

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy năm 2021

Năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh Long An triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp; sự bùng phát, lây lan của đại dịch Covid-19; hạn, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi,... ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết (NQ) cấp ủy đề ra, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, và Nhà nước.

Thời gian tới, ngành Tuyên giáo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

Một số kết quả nổi bật năm 2020

Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện NQ, chỉ thị của Đảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các NQ, chỉ thị của Đảng gắn với đánh giá, khảo sát kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy ở các ngành, địa phương; tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và họp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, địa phương năm 2020, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh trong năm 2020 là chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH XIII của Đảng. Cụ thể là kịp thời hướng dẫn tuyên truyền ĐH các cấp tiến tới ĐH lần thứ XIII của Đảng, định hướng tuyên truyền trước, trong và sau ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tổ chức cung cấp thông tin báo chí, họp báo trước và sau ĐH; tham gia chuẩn bị văn kiện ĐH đảng bộ; tổ chức lấy ý kiến tại ĐH đảng bộ các cấp theo quy định; ý kiến của cán bộ hưu trí, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, văn nghệ sĩ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tích cực phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, không để hình thành “điểm nóng”. Chủ động và từng bước nâng cao chất lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các âm mưu, thủ đoạn chống phá, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng và đồng thuận xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2020 đã được triển khai thực hiện khá toàn diện. Thường xuyên theo dõi, kịp thời định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm công tác kiểm tra, khảo sát và đôn đốc thực hiện các NQ, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy địa phương. Tổ chức khảo sát, nâng cao chất lượng hiệu quả bản tin “Thông tin nội bộ” và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Phối hợp các ngành liên quan tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tích cực tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng vào việc thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và ĐH XIII của Đảng; là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm góp phần đưa NQĐH XIII của Đảng, NQĐH XI Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy năm 2021, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên sâu, bám sát nhu cầu xã hội, thực tiễn phát triển của tỉnh nhà, tập trung thực hiện tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả các mặt công tác chủ yếu sau:

1. Chủ động tham mưu cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện và phổ biến, tuyên truyền đưa NQĐH XIII của Đảng và NQĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sớm vào cuộc sống. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng gắn với tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về ĐH XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền với các lĩnh vực KT-XH, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Thực hiện tốt công tác phối hợp nắm tình hình, kịp thời đề xuất giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh công nhân, an ninh nông thôn, các vấn đề xã hội khác. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển địa phương.

3. Triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực khoa giáo. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, NQ của Đảng về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, thể thao, gia đình, bảo vệ môi trường,... Tham mưu cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm trên lĩnh vực khoa giáo.

4. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, kịp thời dự báo và đề xuất cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh gắn với thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, bảo vệ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm 2021 và những năm sắp tới sẽ tham mưu cấp ủy kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực công tác tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có tư duy sáng tạo, năng lực thực hành và giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra./.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Hoàng Đình Cán

Chia sẻ bài viết