Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "ách thống trị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Tự hào quá khứ, vững tương lai 

Cập Nhật 02/09/2020

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào mùa Thu năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,....

Tag: Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, mùa Thu năm 1945, ách thống trị, áp bức, bóc lột, chế độ thực dân, phong kiến, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, long an

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 là nhờ sự chuẩn bị chu đáo, lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và Đảng ta

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 là nhờ sự chuẩn bị chu đáo, lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và Đảng ta 

Cập Nhật 24/08/2020

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan ách thống trị của thực dân, đế quốc ở Việt nam trong khoảng một thế kỷ, lật đổ chế độ phong kiến hàng ngàn năm,..

Tag: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân, đế quốc, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nô lệ, làm chủ đất nước, long an