Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Những người sống vì mọi người

Những người sống vì mọi người 

Cập Nhật 05/11/2018

Nghị quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

Tag: người tốt, việc tốt, sống vì mọi người, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Phan Văn Hiếu, hiến đất làm đường, nông thôn mới, Long An

Gia đình văn hóa - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Gia đình văn hóa - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 13/12/2017

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huyện Bến Lức đạt những kết quả bước đầu.

Tag: Gia đình văn hóa, nền tảng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, long an

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững 

Cập Nhật 25/10/2017

Sáng ngày 25/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước”.

Tag: nghị quyết số 33, xóa bỏ tệ nạn xã hội, nâng chất văn hóa, long an

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 16/03/2016

Chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tag: hệ thống giáo dục, nghề nghiệp, yêu cầu đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực