Tiếng Việt | English

18/11/2015 - 17:53

Tỉnh ủy Long An: Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương lần 12 (khóa XI)

Ngày 18-11-2015, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Bí thư Tỉnh ủy- Phạm Văn Rạnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương- Mai Văn Ninh quán triệt một số nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khóa XII và các phương án lựa chọn; đồng thời, phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu đề xuất danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử Ban Chấp hành khóa XII và ghi phiếu đề xuất, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII,...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được thông tin về tình hình an ninh biên giới, phân giới cắm mốc giữa Việt Nam- Campuchia trong thời gian gần đây.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, việc quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm kỳ 2015-2020 của Long An nói riêng, cả nước nói chung cũng như sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV sắp tới. Do vậy, đề nghị các Đảng bộ cơ sở cần tổ chức học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả các nội dung Nghị quyết cho toàn bộ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao. Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tỉnh ủy về thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết