Tiếng Việt | English

21/10/2021 - 17:04

Tổ chức thực hiện hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Long An trong tình hình mới

Trên cơ sở tình hình thực tế, Sở Giao thông vận tải Long An xây dựng phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Long An (nội tỉnh, liên tỉnh).

Ảnh minh họa

A. Hoạt động vận tải bằng xe ô tô

I. Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải bằng xe ô tô

1. Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

1.1. Đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh

- Tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

1.2. Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

a) Trường hợp đi và đến các địa bàn có dịch ở cấp 1 và cấp 2.

- Tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

b) Trường hợp đi và đến các địa bàn có dịch ở cấp 3.

- Đối với vận tải hành khách theo taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên: đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

- Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định (bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên): Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

- Hoạt động đưa, rước công nhân được Sở Giao thông vận tải chấp thuận bằng văn bản khi có sự thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

- Trước khi hoạt động phải được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị vận tải.

c) Trường hợp các đi và đến địa bàn có dịch ở cấp 4.

- Dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm: vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, hợp đồng, du lịch, xe taxi. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ.

- Hoạt động đưa, rước công nhân được Sở Giao thông vận tải chấp thuận bằng văn bản khi có sự thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

- Lái xe phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh và đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này; hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

2. Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Tổ chức hoạt động bình thường ở các cấp độ dịch; lái xe, người đi theo xe phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

3. Vận tải nội bộ bằng xe ô tô

3.1. Vận tải hàng hóa nội bộ: Tổ chức hoạt động bình thường ở các cấp độ dịch; lái xe, người đi theo xe phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

3.2. Vận tải chở người nội bộ:

a) Hoạt động vận tải chở người nội bộ trên địa bàn tỉnh (nội tỉnh): tổ chức hoạt động bình thường.

b) Hoạt động vận tải chở người nội bộ liên tỉnh:

- Trường hợp đi và đến địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2: tổ chức hoạt động bình thường.

- Trường hợp đi và đến địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4: được phép hoạt động khi có sự thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan và được chấp thuận bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải đi hoặc đến.

- Lái xe, người trên xe phải đảm bảo các yêu cầu về y tế theo địa bàn có dịch ở cấp độ tương ứng được quy định tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

II. Các quy định trong quá trình hoạt động vận tải bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

a) Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19 gửi về Sở Giao thông vận tải; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo quy định tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

b) Bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2, mục II, Phần A của phương án này.

c) Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi (chỉ thực hiện khi đi từ hoặc đi qua địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4).

d) Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng, đỗ dọc đường (ăn uống, vệ sinh) và đón, trả khách tại các địa điểm theo quy định.

đ) Lập danh sách hành khách đi xe theo Phụ lục ban hành kèm theo phương án này; giao cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hướng dẫn hành khách tự kê khai (bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành khách đi xe trên hành trình); sao gửi danh sách hành khách đi xe về Sở Giao thông vận tải nơi đi, nơi đến; lưu trữ bản chính danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng chống, dịch Covid-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền; bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật.

e) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại nơi làm việc.

g) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

h) Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

a) Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, nắm bắt thông tin về hành trình, nơi xếp dỡ hàng hóa và cấp dịch do địa phương công bố; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

b) Bố trí lái xe, người đi theo xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

c) Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi (chỉ thực hiện khi đi từ hoặc đi qua địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4).

d) Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm ghi trong Giấy vận tải, hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

đ) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại nơi làm việc.

e) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

g) Phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

3. Đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô

a) Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải (đảm bảo chỉ vận chuyển hàng hóa, người của đơn vị mình), nắm bắt thông tin về hành trình, nơi xếp dỡ hàng hóa và cấp dịch do địa phương công bố; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

b) Bố trí lái xe, người đi theo xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần A của phương án này.

c) Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi (chỉ thực hiện khi đi từ hoặc đi qua địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4).

d) Lập danh sách người đi xe theo Phụ lục ban hành kèm theo phương án này; sao gửi danh sách người đi xe về Sở Giao thông vận tải nơi đi, nơi đến (gửi 01 lần nếu không có sự thay đổi người trên xe); lưu trữ bản chính danh sách người đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng chống, dịch Covid-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

đ) Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình, đón trả người và xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm theo quy định.

e) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại nơi làm việc.

g) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển.

h) Phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

4. Các quy định đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách và người đi theo xe

4.1. Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch

a) Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo di chuyển theo ứng dụng VNEID (cho đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động).

b) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

4.2. Xét nghiệm y tế

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện. 

b) Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người đi theo xe còn phải thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên đối với nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao theo kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị vận tải, cơ quan mình.

c) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách và người đi theo xe một trong các trường hợp:

- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3.

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

d) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

đ) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).

4.3. Trước, trong và sau chuyến đi, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người đi theo xe nếu có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… thì cần theo dõi sức khoẻ và thông báo ngay cho đơn vị vận tải, cơ quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch theo quy định.

4.4. Trường hợp chuyến đi có hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người đi theo xe dương tính với SARS-CoV-2: thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

4.5. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

4.6. Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện... Chú ý đối với xe taxi và các phương tiện tương tự, lái xe, người phục vụ trên xe phải lau chùi tay nắm cửa, ghế ngồi của xe sau mỗi lần hành khách lên, xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh.

5. Phương tiện vận tải

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: phải được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; phải được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ.

6. Bến xe khách

a) Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đón, trả hành khách bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

b) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR.

c) Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 khi có yêu cầu; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.

d) Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

đ) Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách, người làm việc tại bến xe, có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi… phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

e) Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực công cộng.

g) Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

h) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

i) Phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

B. Hoạt động vận tải đường thủy nội địa

I. Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải đường thủy nội địa

1. Vận tải hành khách bằng phương tiện thủy

1.1. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh

- Tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường.

- Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại tại khoản 3 mục II Phần B của phương án này.

1.2. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

a) Đối với tuyến hoạt động đi và đến địa bàn có dịch ở cấp 1 và cấp 2:

- Tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường.

- Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 3 mục II Phần B của phương án này.

b) Đối với tuyến hoạt động đi và đến địa bàn có dịch ở cấp 3:

- Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động tối đa không vượt quá 50% số người được phép chở trên phương tiện.

- Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 3 mục II Phần B của phương án này.

c) Đối với tuyến hoạt động đi và đến địa bàn có dịch ở cấp 4: dừng hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy.

2. Vận tải hàng hóa bằng đường thủy

- Tổ chức hoạt động bình thường ở tất cả cấp độ dịch.

- Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 3 mục II Phần B của phương án này.

II. Các quy định trong quá trình hoạt động vận tải đường thủy nội địa

1. Đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vận chuyển hành khách

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo quy định tại khoản 3 mục II Phần B của phương án này.

b) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc tại nơi làm việc.

c) Chuẩn bị phương tiện đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo quy định.

d) Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tàu theo quy định của Bộ Y tế.

đ) Trong trường hợp phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

e) Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt của phương tiện (khoang hành khách, ghế ngồi, khu vực vệ sinh) hàng ngày và ngay sau khi kết thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế.

g) Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vận chuyển hàng hóa

a) Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, nắm bắt thông tin về hành trình, nơi xếp dỡ hàng hóa và cấp dịch do địa phương công bố; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

b) Bố trí thuyền viên đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 3 mục II Phần B của phương án này.

c) Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi (chỉ thực hiện khi đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4).

d) Yêu cầu thuyền viên chạy đúng hành trình đã được cấp phép của cơ quan Cảng vụ và xếp dỡ hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa.

đ) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp với y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại nơi làm việc.

e) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển.

g) Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

3. Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện và hành khách

3.1. Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch

- Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo di chuyển theo ứng dụng VNEID (cho đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động).

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

3.2 Xét nghiệm y tế

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện.

b) Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện còn phải thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên đối với nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao theo kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị vận tải, cơ quan mình.

c) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm đối với thuyền viên và nhân viên phục vụ và hành khách trên phương tiện một trong các trường hợp:

- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3.

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

d) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

đ) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).

3.3. Trước, trong và sau chuyến đi, thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện, người đi theo phương tiện nếu có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… thì cần theo dõi sức khoẻ và thông báo ngay cho đơn vị vận tải, cơ quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch theo quy định.

3.4. Vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều của phương tiện như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện, khu vực vệ sinh...

3.5. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

4. Phương tiện vận tải

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: phải được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; phải vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ

5. Bến thủy nội địa

a) Xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách, xếp dỡ hàng hóa ra vào cảng, bến bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

b) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR.

c) Bố trí vị trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.

d) Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ và nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và địa phương.

đ) Trong trường hợp phát hiện thuyền viên, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

e) Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực công cộng;

g) Yêu cầu thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện, hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế;

h) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19;

i) Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

6. Người làm việc tại bến

6.1. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

6.2. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

6.3. Xét nghiệm y tế

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện.

b) Xét nghiệm ngẫu nhiên đối với nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao theo kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị.

c) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm người có một trong các trường hợp:

- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

d) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

đ) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).

6.4. Thường xuyên nhắc nhở Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện và hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Phương án này thay thế phương án 5713/PA-SGTVT ngày 15/10/2021 về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Long An trong tình hình mới.

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đối tượng áp dụng tại phương án này thì thực hiện theo quy định mới./.

BLA

Chia sẻ bài viết