Tiếng Việt | English

Tuyên dương 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong phòng, chống dịch

Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ X, năm 2021 được tổ chức với chủ đề "Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch COVID-19."