Tiếng Việt | English

30/11/2020 - 16:52

Triển khai kế hoạch truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn 2020-2025

Ngày 30/11, Sở Y tế Long An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc triển khai kế hoạch truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn 

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn tại tỉnh Long An.

Theo Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc, Long An đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có 100% lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội được tuyên truyền, phố biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn.100% huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn cho các cán bộ y tế, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tại tất cả các cấp. 

Ký kết phối hợp triển khai hoạt động truyền thông, giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn 

Ngoài ra, 70% cơ quan báo chí, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được cập nhật kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Phấn đấu đến năm 2030 các chỉ tiêu đặt ra đạt 100%; bảo đảm công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững.

Tại hội nghị, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông ký cam kết với Sở Y tế phối hợp triển khai hoạt động truyền thông, giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết