Tiếng Việt | English

17/08/2020 - 12:33

Trường Chính trị: Phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Mô hình cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tổ Công đoàn Phòng QLĐT&NCKH hướng dẫn cho công đoàn viên chuẩn bị viết tọa đàm 19/5, tìm hiểu về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Nghị quyết khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Chính trị Long An đã xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời tuyên truyền cho công đoàn viên (CĐV) đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phản bác, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận các thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử”, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới đòi hỏi hệ thống CĐ các cấp nói chung, CĐCS Trường Chính trị Long An nói riêng phải phát huy được vai trò nòng cốt, tiên phong trong việc đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của Ban Chấp hành CĐ, CĐV về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chấp hành CĐ xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên là thế mạnh của tổ chức CĐ Trường Chính trị. CĐ trường tuyên truyền, vận động CĐV là giảng viên phải định hướng, hướng dẫn trực tiếp, sâu sát vào từng nội dung bài giảng, từng hoạt động nghiên cứu khoa học, rèn luyện cho giảng viên và học viên để đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao trong giảng dạy.

Thứ hai, CĐ trường luôn bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, Hiệu trưởng, CĐ trường tổ chức các phong trào thi đua, vận động CĐV là giảng viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường đối thoại, trao đổi, thảo luận để học viên nêu lên quan điểm, suy nghĩ cá nhân, qua đó, nắm bắt, định hướng tư tưởng cho học viên. CĐ phối hợp chính quyền trường tổ chức các hoạt động để CĐV tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Tổ chức cho CĐV trường tham gia các hoạt động về nguồn, tọa đàm, hội thảo khoa học, viết bài thông tin lý luận, viết bài cho trang thông tin điện tử, đi nghiên cứu thực tế các mô hình, điển hình trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Thứ ba, phát huy vai trò CĐV là những chiến sĩ tiên phong đấu tranh chống lại các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Để CĐV là những chiến sĩ tiên phong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lại các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, hơn ai hết, mỗi CĐV, mỗi giảng viên phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. CĐV phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; không lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những thư nặc danh có nội dung xấu. Định kỳ 6 tháng, cuối năm, tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức của trường để đánh giá những kết quả đã đạt, những hạn chế, kịp thời rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Th.s Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch CĐCS Trường Chính trị Long An

Chia sẻ bài viết