Tiếng Việt | English

29/05/2023 - 09:29

'Tự soi, tự sửa' để ngăn chặn 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Thời gian qua, “tự soi, tự sửa” luôn được cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tổ chức Đảng chú trọng. Đây là một trong những nguyên tắc hoạt động bảo đảm sự sống còn của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới.

Tuy nhiên, hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nói không đi đôi với làm, xây không đi đôi với chống, tham nhũng, quan liêu, lãng phí, lợi ích nhóm,... vẫn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận và làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền. Để “tự soi, tự sửa” đi vào nề nếp, mỗi CBĐV phải xây dựng ý thức, tinh thần trách nhiệm, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” trên tinh thần thẳng thắn, chân thành và cầu thị để giữ vững nội bộ thống nhất cao và ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tránh bao che sai phạm lẫn nhau ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của tập thể. Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý, điều hành các biện pháp kiểm soát đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan, đơn vị, đội ngũ CBĐV; thường xuyên thực hiện tốt “tự soi, tự sửa” để kịp thời phát hiện, uốn nắn, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm của CBĐV, xem đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và từng CBĐV. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để các tổ chức chính quyền, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện tốt vai trò giám sát về đạo đức, lối sống, hành vi của CBĐV; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không tự giác nhận và sửa chữa khuyết điểm, bao che sai phạm hoặc trù dập, vu cáo và mạnh dạn đưa những CBĐV không đủ tư cách ra khỏi tổ chức Đảng.

“Tự soi, tự sửa” đòi hỏi mỗi CBĐV phải nêu cao tinh thần tự giác, trung thực và có dũng khí đấu tranh để ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, mỗi CBĐV cần phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị./.

Hải Lan

Chia sẻ bài viết