Tiếng Việt | English

27/03/2017 - 11:42

UBND Tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ chi cục trưởng và tương đương trở xuống

Ngày 14/3/2017, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ chi cục trưởng và tương đương trở xuống, ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND, ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành, chuyên môn theo quy định của vị trí việc làm được bổ nhiệm; đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tin học văn phòng trình độ A trở lên.

Điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chi cục trưởng và tương đương trở xuống thuộc sở và UBND cấp huyện phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

Có thời gian công tác trong ngành hoặc lĩnh vực được phân công từ đủ 4 năm trở lên đối với công chức mới được tuyển dụng.

Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

Đối với nguồn nhân sự tại chỗ, phải bảo đảm trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, yêu cầu của ngành chuyên môn và vị trí việc làm được bổ nhiệm (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2017./.

Phan Đức Độ

Chia sẻ bài viết