Tiếng Việt | English

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ Bảy, khóa IX

Cập nhật 12-01-2022

Ngày 12/01, hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ Bảy, khóa IX được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022; bổ sung thay thế, kiện toàn Ủy viên UBMTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chia sẻ video