Tiếng Việt | English

20/10/2015 - 13:32

Vững niềm tin, tạo chuyển biến về công tác xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Long An thường xuyên coi trọng và có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo, hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội IX, nhiệm kỳ 2010-2015 về xây dựng Đảng.

Với niềm tin sâu sắc vào tương lai phát triển của tỉnh, mỗi tổ chức Đảng cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chăm lo củng cố, kiện toàn, xây dựng cấp ủy vững mạnh; duy trì chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân nhân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình, cá nhân mình với hiệu quả cao nhất để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết