Tiếng Việt | English

08/05/2018 - 09:19

Xử lý nghiêm, biểu dương, khen thưởng kịp thời trong chống tham nhũng

Ngày 07/12/2015, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 8 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp cuối cùng yêu cầu: “cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này”.

Mới đây, tại cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 10/4, Tổng bí thư phát biểu chỉ đạo, trong đó có đề cập đến việc chống tham nhũng: “Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang bên cho người khác làm”. Trước đó, ngày 01/11/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW quy định 19 điều đảng viên không được làm. Trong đó, điều 1 quy định đảng viên không được “nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép”.

Căn cứ vào các chỉ thị, quy định và chỉ đạo của Tổng Bí thư, theo tôi, không chỉ “dẹp sang bên” đối với những người “cản trở, nhụt chí” trong chống tham nhũng, mà còn phải xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước những cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, cần quan tâm đến việc bảo vệ, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có bản lĩnh, tâm huyết trong chống tham nhũng./.

Nguyễn Minh Khuê

Chia sẻ bài viết