Tiếng Việt | English

29/07/2015 - 10:21

Thể hiện rõ hơn về công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tập thể cấp ủy và đội ngũ đảng viên vững mạnh, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, trực tiếp góp phần to lớn vào thành công của đại hội đảng các cấp.

Trong Báo cáo của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa IX trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động dưới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh nhà trong 5 năm qua, trong đó, có công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, đọc qua nội dung của công tác này ở mặt thành tựu cũng như ở mặt hạn chế, tôi thấy nội dung được phản ánh rất chung chung, không có số liệu cụ thể, điển hình để minh họa rõ tình hình đã làm được hoặc chưa làm được. Cụ thể như ở nội dung thành tựu 5 năm qua, trong báo cáo viết: “Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, điều lệ đảng và công tác cán bộ được tăng cường với chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự chuyển biến và kết quả quan trọng,...”. Các nội dung còn chung chung đó là: “Các chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm” là các chương trình, kế hoạch nào?; “Các nhiệm vụ trọng tâm” là các nhiệm vụ gì?; Các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm là những vấn đề gì? ở địa bàn cụ thể nào?... Về nội dung hạn chế, trong Dự thảo Báo cáo cũng viết dưới dạng như thế: “...Một số Ủy ban kiểm tra chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các quy định của cấp trên... Tình hình vi phạm kỷ luật còn cao?...”.

Trong lúc đó, trên hệ thống thông tin, báo chí của tỉnh cho biết cụ thể: “Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến tháng 9 năm 2014, có 1.301 đảng viên bị kỷ luật: Năm 2010, có 357 đảng viên bị kỷ luật; năm 2011, có 258 đảng viên bị kỷ luật; năm 2012, có 251 đảng viên bị kỷ luật; năm 2013, có 300 đảng viên bị kỷ luật và 9 tháng đầu năm 2014 có 135 đảng viên bị kỷ luật. Hình thức kỷ luật khiển trách 46,86%; cảnh cáo 38%, trong đó có 31,58% là đảng ủy viên, chi ủy viên cơ sở; đảng viên không có chức vụ là 65,95%...”. để có cái nhìn cụ thể, góp phần cho đại hội đảng bộ tỉnh nhà thành công tốt đẹp, tôi đề nghị nên bổ sung thêm nội dung này cho sát với thực tế của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2010-2015./.

VÕ THANH NGHỊ 

Chia sẻ bài viết
 • Là 1 quần chúng và được sự cho phép báo Long An tôi xin có một vài ý kiến cụ thể như sau :Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
  Trong phần thứ hai : Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 Mục II phần 2 các chỉ tiêu chủ yếu GDP bình quân đầu người đến 2020 đạt 90 -95 triệu đồng /người /năm theo tôi chỉ tiêu nầy cao .
  Phấn đấu có từ 50% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.
  - Kết nạp mới từ 8.000 đảng viên trở lên.
  Hai chỉ tiêu nầy nên xem lại vì từ 50% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh (tỉ lệ nầy thấp quá ) ví dụ : Đạt 60% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh còn lại 40% số tổ chức cơ sở Đảng không đạt trong sạch, vững mạnh (tỉ lệ nầy cao )
  Phát triển vật nuôi chủ lực chú ý con Bò sữa (không cho phát triển hộ và bầy đàn công ty sữa hạn chế người chăn nuôi )
  Đại biểu HĐND là đảng viên trong lãnh đạo ? tôi không hiểu vì tôi thấy có nhiều vị đại biểu quốc hội chỉ là quần chúng thôi mà !
  Tôi xem qua và có một vài ý kiến cá nhân với tư các là một quần chúng , một công dân , một người dân của Tỉnh nhà khi báo long An cho phép .
  Trân trọng kính chào !

  Võ Hoàng Phương - Cách đây 8 năm