Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015)

Từng bước nâng cao chất lượng giám sát trong Đảng

Nhiều trường học ở huyện Cần Đước được quan tâm xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia

Một trong những kết quả nổi bật của ngành Kiểm tra Đảng trong năm qua là hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề tiếp tục được tăng cường, kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh, phòng ngừa xảy ra những sai phạm, khuyết điểm đối với đảng viên và tổ chức Đảng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng cho biết, trong năm 2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) tổ chức nhiều đợt giám sát chuyên đề liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương, công tác phòng, chống tham nhũng; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Cần Đước trở thành huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh.

Cũng nhờ có hoạt động giám sát của BTVTU mà huyện Cần Đước kịp thời nhận thấy được những hạn chế, từ đó tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân về xây dựng Cần Đước trở thành huyện điểm điển hình về văn hóa. Đặc biệt, huyện có kế hoạch, giải pháp cụ thể hơn để tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nhất là nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt một cách bền vững, thực chất, đặc biệt là các tiêu chí về an sinh xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân,... Đề án xây dựng huyện Cần Đước là huyện điển hình về văn hóa của tỉnh, giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2030; xác định mục tiêu trong năm 2015 hoàn thành 31 tiêu chí, cụ thể trên 7 nhóm lĩnh vực chính. Qua giám sát, BTVTU nhận thấy, việc huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng huyện điểm điển hình văn hóa được thực hiện khá tốt. Qua 4 năm thực hiện, tổng kinh phí đầu tư xây dựng huyện văn hóa trên 606 tỉ đồng, đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH như giao thông, trường học, y tế, các thiết chế văn hóa,... Đến nay, huyện cơ bản đạt 29/31 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí ấp có trụ sở văn hóa. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi thì Đề án xây dựng Cần Đước là huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh hiện còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Sự quan tâm theo dõi của Huyện ủy đối với cơ sở trong việc xây dựng xã, ấp văn hóa có lúc, có nơi chưa thật sự sâu sát, kịp thời. Theo thông báo của BTVTU, qua khảo sát thực tế tại 2 xã Long Cang và Phước Đông cho thấy, còn một số chỉ tiêu chưa đạt, đồng thời khả năng hoàn thành rất khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của xã và sự hỗ trợ, giám sát thường xuyên của huyện và các sở, ngành của tỉnh. Đặc biệt, 2 tiêu chí chưa đạt cần phải ra sức nỗ lực mới có khả năng hoàn thành theo lộ trình; một số tiêu chí đã đạt nhưng chưa thật sự bền vững như: Tỷ lệ mức sinh; tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm,...

Năm 2014, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề đối với 533 đảng viên, 431 tổ chức, tăng 383 đảng viên và 196 tổ chức Đảng so với năm 2013, trong đó BTVTU giám sát 17 tổ chức Đảng và người đứng đầu. Nội dung giám sát ngày càng toàn diện, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Theo đồng chí Trần Văn Dũng, bên cạnh những chuyển biến tích cực trong hoạt động giám chuyên đề trong Đảng, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong năm 2015 là một vài cấp ủy cơ sở chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát; chậm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện,...

 HỮU BẰNG

 

Chia sẻ bài viết