‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, tại buổi đối thoại ngày 04/11/2023, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nêu lên các giá trị, chuẩn mực mà thanh niên Long An cần phải xây dựng trong thời gian tới.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

 

Sau khi quán triệt tư tưởng, chủ trương của Đảng và Bác Hồ về thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được nhận định, cùng với cả nước, tuổi trẻ tỉnh Long An hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh, thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ mới, có ý chí vươn lên, chủ động lập thân, lập nghiệp, khơi dậy và nâng cao tính tích cực chính trị - xã hội, những phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Trong những năm gần đây, tổ chức Đoàn - Hội được quan tâm củng cố, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, có nhiều sáng tạo và những khâu đột phá, tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Các phong trào thanh niên vừa có tác dụng vận động, tổ chức và tập hợp lực lượng trẻ chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, vừa thiết thực chăm lo lợi ích, nhu cầu chính đáng cho thanh niên.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Bên cạnh những mặt mạnh, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít những hạn chế. Trong đó, phải kể đến là một số không ít thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, thụ động, thờ ơ và không muốn tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân; sử dụng bạo lực trong các quan hệ xã hội, phạm pháp hình sự đang làm tha hóa một bộ phận thanh niên. Bản thân tổ chức Đoàn cũng chưa có những biện pháp kịp thời, hiệu quả để khắc phục những hạn chế vừa nêu.

Trước yêu cầu của thời kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh phải thể hiện cho bằng được và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa. Đặc biệt, phải nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào truyền thông dân tộc; nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước; nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử cũng như trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

“Phải xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên Long An có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Ngay bây giờ, tôi rất mong các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hãy tự rèn luyện, học tập, vun đắp cho mình những phẩm chất cách mạng hay những giá trị cốt lõi về sự tận tụy, sự trung thành, tiêu chuẩn 3T (Tâm - Tầm - Tài), đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy nhắc đến lời Bác dạy, người cán bộ, đảng viên muốn nâng cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, nhất thiết phải vừa thực hiện đạo đức công dân, vừa thực hiện đạo đức cách mạng của người cán bộ, phải biết “nhận thức rõ phải, trái. Giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy giải thích, “chữ Tầm” có nghĩa là tầm cao, tầm vóc, tầm cỡ, tầm nhìn xa trông rộng của một người hay tập thể; cái tầm phụ thuộc chủ yếu vào tài năng, đức độ của một người, một tập thể.

“Chữ Tài” là tài năng, kiến thức, hiểu biết, kỹ năng, kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, những tình huống phức tạp.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt quan tâm đến việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tạo sự hấp dẫn, thu hút thanh niên vào tổ chức.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, công tác vận động, tập hợp, tổ chức phong trào thanh niên trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là việc làm khó khăn, nhưng là một hoạt động mang tính khoa học và nghệ thuật.

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Do đó, Đoàn phải sâu sát cơ sở, kịp thời bắt nhịp, đón đầu sự phát triển và các nhu cầu đa dạng, chính đáng của thanh niên; phải tùy theo đặc điểm tình hình của từng vùng, từng địa phương, đơn vị để tổ chức, củng cố, phát triển các loại hình tổ chức Đoàn, Hội ở địa bàn dân cư và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong các vấn đề cốt lõi, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, phải thực hiện tốt lời nhắn gửi của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về tính xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng, đó là:

 

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

 

Nhân buổi đối thoại trực tiếp với thanh niên tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên; tích cực bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phải tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị, nhất là nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

‘Thanh niên Long An phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước’

Nội dung: An Bang - Thanh Hiểu

Ảnh: Trần Thoa

Trình bày: Bảo Ngọc

 

Ngày xuất bản: 09/11/2023
Chia sẻ: