Tiếng Việt | English

Công dân trở về từ Philippines hoàn thành cách ly

120 công dân Việt Nam trở về từ Philippines được trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tại Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An.