Tiếng Việt | English

Đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu toàn tỉnh Long An đạt 316 hợp tác xã

Trong 2 ngày 21 và 22/10, tại Hội trường Thống Nhất, Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.