Tiếng Việt | English

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị

UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh.