Tiếng Việt | English

Hết lòng vì cộng đồng

Anh Tô Ngọc Lợi đã 26 lần hiến máu tình nguyện. Không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh còn là tấm gương điển hình vì tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.