Tiếng Việt | English

Máy tính chính của kính viễn vọng Hubble đã ngừng nhận tín hiệu từ máy tính tải trọng và gửi một thông báo lỗi đến hệ thống dưới mặt đất, nguyên nhân sự cố có thể do bộ nhớ máy tính bị xuống cấp.