Tiếng Việt | English

Anh cấm các nhà mạng di động trong nước bán smartphone bản khóa

Việc cấm các nhà mạng tại Anh bán smartphone bản khóa, chỉ dùng mạng di động của mình, được đưa ra nhằm loại bỏ rào cản khiến một số người dùng không thể thay đổi mạng di động khi cần.