Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

“Với bản chất cần cù, sáng tạo, nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn” - Đó là nhận định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào buổi khai mạc sáng 28/9/2023 tại Hội trường Thống Nhất.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

Mở đầu phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bí thư nói, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của nông dân, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn, Người đã chỉ rõ: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Khắc ghi lời dạy của Người, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị tỉnh luôn xác định “Nông nghiệp phát triển, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là nhiệm vụ chiến lược và đặc biệt ưu tiên của tỉnh Long An.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Các cấp hội huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, thời gian qua, trong bối cảnh tình hình nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và xung đột quân sự Nga-Ukraina, các cấp hội và hội viên trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản chất tốt đẹp, truyền thống “cần cù, sáng tạo, đoàn kết” của giai cấp nông nhân Việt Nam, truyền thống cách mạng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” của quê hương Long An, bám sát chỉ đạo của tổ chức Hội cấp trên, tích cực hướng về cơ sở, kết hợp với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ IX đã đề ra.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Đường Hội Nông Dân được mở rộng, thuận tiện cho giao thông, vận chuyển hàng hóa

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” đã phát huy hiệu quả thiết thực, được phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Có nhiều mô hình mới, cách làm hay, với những tấm gương nông dân sản xuất giỏi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng sản lượng cây trồng, vật nuôi với quy mô lớn.

Thông qua các mô hình, phong trào đã tập hợp, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy tiềm năng, nội lực trong nông dân, huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội có chuyển biến tích cực; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội từng bước được nâng lên.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, có gần 436.000 lượt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp được công nhận

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng, tự hào; là công sức, trí tuệ, nhiệt huyết, đam mê, thấm đượm mồ hôi và sự hy sinh lợi ích cá nhân của cán bộ, hội viên nông dân.

Về những tồn tại, hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội phải trung thực, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và khắc phục một cách quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả nhất.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

Thông tin tình hình thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, hiện tỉnh đang có nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển như Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ; nhiều vướng mắc, tồn tại được giải quyết, niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền tăng lên.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Tham gia hợp tác xã, nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP nên năng suất ổn định, giá bán nông sản cao hơn thị trường

Bên cạnh đó, là những khó khăn, thách thức phải đối mặt như tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động nông thôn; công tác đền bù giải phóng mặt bằng với khối lượng lớn mà nhiều gia đình hội viên nông dân chịu ảnh hưởng; các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa hiệu quả; mô hình sản xuất nhỏ lẻ, năng suất và chất lượng sản phẩm thấp; đơn thư trong hội viên nông dân; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, các yếu tố an ninh phi truyền thống tiềm ẩn phức tạp, khó lường. 

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Mô hình Xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng nông thôn mới góp phần phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của hội viên, nông dân

Do vậy, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Long An phát triển “phồn vinh, hạnh phúc và nghĩa tình” thì đòi hỏi phải có sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của nông dân và các cấp Hội Nông dân trong tỉnh.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Nhiều mô hình của Hội Nông dân các cấp góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm và yêu cầu các cấp Hội Nông dân tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng, nhận thức về truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam và tỉnh Long An là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hành trình phát triển.

Quán triệt thống nhất quan điểm: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ biện chứng mật thiết, không thể tách rời; có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xác định mục tiêu “Nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là mục tiêu cao nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn”; tập trung tuyên truyền, giáo dục, xây dựng hình ảnh “Người nông dân Long An chuyên nghiệp, văn minh”, mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải trăn trở, tâm huyết, quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển, không bằng lòng với kết quả đã có, bằng bàn tay cần cù, khối óc, trí tuệ, lao động sáng tạo, năng động, cùng với cả hệ thống chính trị “chỉ một ý chí - một tiếng nói - một hành động chung đó là vì sự phát triển tỉnh”.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Tập trung quy hoạch vùng trồng thanh long chất lượng cao ở huyện Châu Thành

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội tiếp tục phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là Phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Vận động nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 14/4/2021 của Tỉnh ủy và chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP và thương hiệu “bốn cây, hai con, một điểm đến”; vận động xử lý dứt điểm các trường hợp nuôi thủy sản không đúng qui hoạch, thân thiện môi trường; nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống “sáng, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu kết nối đồng bộ, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Dưa lưới Long Phụng Farm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap đạt OCOP 3 sao

Phải thực hiện tốt “sứ mệnh” đại diện, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân, gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số,… giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; phát huy vai trò cầu nối giữa 04 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và nhà doanh nghiệp), chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp phải phù hợp, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Nghiên cứu, xây dựng Đề án đào tạo, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi các dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng 2030; vận động, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các tồn tại đất đai kéo dài, giải quyết đơn thư liên quan đến hội viên, nông dân trên quan điểm “lấy sự ổn định tình hình là mục tiêu, lấy sự đồng thuận của Nhân dân là động lực”; đẩy mạnh các hoạt động, chương trình phúc lợi, an sinh xã hội gắn với triển khai hiệu quả 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Các cấp hội tập trung tuyên truyền, phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản, tiên phong, gương mẫu để “dân tin, dân học tập, dân làm theo”

Cần tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và củng cố xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh toàn diện, đặc biệt phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức tuyên truyền, vận động sao cho sát với cơ sở, gắn với hội viên, nông dân; phải xây dựng mô hình điểm, hiệu quả, mang đặc sắc Hội Nông dân Long An - là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân.

Tăng cường các hoạt động giữ gìn, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên tinh thần 3 đoàn: “đoàn kết trong cán bộ, hội viên; đoàn kết trong nhân dân và đoàn kết quân dân”; xây dựng giai cấp nông dân gắn với phát triển nông nghiệp, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông thôn.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy, nhận thức nhạy bén “tự tin trong tham mưu; khéo léo, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động”, được “dân tin, dân học tập, dân làm theo”.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Các cấp hội cùng với hệ thống chính trị của tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Phải chủ động và tích cực hơn nữa tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh “kiến tạo, liêm chính, vì Nhân dân phục vụ”; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển nhanh số lượng, chất lượng Đảng viên mới khu vực dân cư trên tinh thần “ở đâu có tổ chức đoàn thể thì cần có tổ chức Đảng, ở đâu có quần chúng thì ở đó có đảng viên để lãnh đạo”; triển khai thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của nông dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phối hợp tham gia thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; chủ động tham gia công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu cán bộ Hội nông dân có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”

Đất nước đang đổi mới, tỉnh nhà đang phát triển, toàn xã hội đang bước vào thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, Hội nông dân tỉnh nhà với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, sẽ tiên phong trong đổi mới, thích ứng nhanh chóng với thời cuộc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Từ đó, góp phần đưa nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển toàn diện, hiện đại, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân./.

Nông dân Long An không ngừng vươn lên làm giàu và ngày càng năng động, chuyên nghiệp, văn minh hơn

 

Nội dung: VPTU-TH

Ảnh: Tùng Nga

Trình bày: Bảo Ngọc

Ngày xuất bản: 29/09/2023
Chia sẻ: