28/06/2024 - 06:25

Kết quả thực hiện và giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Đây là nỗ lực lớn của tỉnh Long An trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững, phát triển nền kinh tế xanh.

BLA

Chia sẻ bài viết