Tiếng Việt | English

Cách làm hay ở những Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Bài 2)

Đảng bộ TP.Tân An là một trong 4 đảng bộ có thành tích nổi bật, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.