17/05/2024 - 14:30

Danh sách 16 Ủy viên Bộ chính trị

Sau khi bầu bổ sung 4 ủy viên, Bộ Chính trị hiện có 16 người. Trước đó, đầu nhiệm kỳ khóa 13 có 18 người được bầu vào Bộ Chính trị, sau đó 6 người thôi nhiệm vụ

Theo nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/danh-sach-16-uy-vien-bo-chinh-tri-196240517105944434.htm

Chia sẻ bài viết