04/03/2024 - 11:39

Năm 2023: Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Nhà nước cơ bản vượt kế hoạch

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2023, Việt Nam có 676 doanh nghiệp Nhà nước, hiện diện ở nhiều ngành, lĩnh vực có vai trò, vị trí quan trọng của nền kinh tế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2023, Việt Nam có 676 doanh nghiệp Nhà nước (478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối), hiện diện ở nhiều ngành, lĩnh vực có vai trò, vị trí quan trọng của nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nam-2023-hoat-dong-san-xuat-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-co-ban-vuot-ke-hoach-post930670.vnp

Chia sẻ bài viết